X
Loading...
UBEZPIECZENIA ROLNE
Ubezpieczenie upraw, zwierząt, budynków to oferta skierowana do każdego rolnika.
ZWC
Poroz. Członk?
Czy Państwo już posiadali polisę w TUW?
Numer poprzedniej polisy w TUW
Adres gospodarstwa:
▼ ZWIŃ ▼
▼ ROZWIŃ ▼

OC Rolnika(obowiązkowe)

Obowiązek ubezpieczenia powstaje w dniu objęcia w posiadanie gospodarstwa rolnego. Brak wymaganego ubezpieczenia może skutkować nałożeniem kary przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.
Ubezpieczenie OC rolnika jest jednym z trzech obowiązkowych ubezpieczeń rolnych. Ubezpieczeniem tym objęta jest odpowiedzialność cywilna rolnika, osoby pozostającej z nim we wspólnym gospodarstwie domowym oraz każdej osoby, która pracując w gospodarstwie rolnym w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, wyrządziła szkodę w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego.
Zgodnie z zapisami ustawy umowę ubezpieczenia OC rolnika zawiera się na okres 12 miesięcy, a obowiązek ten powstaje w momencie objęcia w posiadanie gospodarstwa o powierzchni przekraczającej 1ha. Niezależnie od ilości posiadanych hektarów, ubezpieczeniu obowiązkowemu OC rolnika podlega również osoba prowadząca dział specjalny produkcji rolnej. Obowiązkowe ubezpieczenie OC rolnika gwarantuje wypłatę odszkodowania w przypadku:
 • wystąpienia szkody, której następstwem jest uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, śmierć jak również utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia,
 • wyrządzenia szkody zarówno przez rolnika jak i wówczas, gdy szkodę wyrządzi osoba pozostająca z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym, czy też pracująca w gospodarstwie,
 • poniesienia szkody przez osoby wykonujące pracę w ubezpieczonym gospodarstwie,
 • pod warunkiem że zdarzenie wyrządzające szkodę ma związek z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego. mniej...
więcej...
OBOWIĄZKOWE OC ROLNIKA
▲ ZWIŃ ▲
▼ ROZWIŃ ▼
Dział specjalny produkcji rolnej
uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych
uprawy grzybów i ich grzybni
uprawy roślin „in vitro”
fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego
wylęgarnie drobiu
hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych
hodowla dżdżownic
hodowla jedwabników
prowadzenie pasiek
hodowla i chów poza gospodarstwem rolnym
W ramach działu specjalnego prowadzona jest hodowla pszczół?
Czy jest prowadzona hodowla pszczół (pasieki) - nie prowadzona w ramach działu specjalnego?

Budynki rolnicze(obowiązkowe)

W przypadku objęcia w posiadanie gospodarstwa rolnego, w którym budynki nie są ubezpieczone, rolnik jest obowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia budynków rolniczych najpóźniej w dniu objęcia gospodarstwa rolnego w posiadanie. Brak wymaganego ubezpieczenia może skutkować nałożeniem kary przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.
Jeżeli jesteś rolnikiem i posiadasz gospodarstwo rolne, ubezpiecz budynki w ramach obowiązkowego ubezpieczenia budynków rolniczych. Twoje budynki zostaną objęte ochroną ubezpieczeniową od zdarzeń losowych.
Kwestie związane z ubezpieczeniem budynków rolniczych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego uregulowane są w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Zakres ubezpieczenia obejmuje aż 13 ryzyk, związanych głównie z anomaliami pogodowymi, m.in.:
 • powódź,
 • huragan,
 • grad,
 • ogień,
 • podtopienie itd.
Pamiętaj, że budynek rolniczy to budynek:
 • trwale związany z gruntem,
 • wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych,
 • o powierzchni przekraczającej 20 m2,
 • ogień,
 • który należy ubezpieczyć już w momencie pokrycia go dachem, niezależnie od jego przeznaczenia - nawet, w przypadku gdy nie jest użytkowany. mniej...
więcej...
OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE BUDYNKÓW ROLNICZYCH
▲ ZWIŃ ▲
▼ ROZWIŃ ▼
Prowadzenie w budynkach rolniczych pozarolniczej działalności gospodarczej
Miejsce ubezpieczenia znajduje się w strefie bezpośredniego zagrożenia powodzią
Przeznaczenie:
Materiał ścian:
Rok budowy:
Składka:
dodaj budynek
Dodaj budynek
OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE BUDYNKÓW ROLNICZYCH X
Budynek zamieszkany/użytkowany?
Budynek przeznaczony jest do rozbiórki?
X

Uwaga

Budynki przeznaczone do rozbiórki nie są objęte ubezpieczeniem - zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych

Uwaga

Budynek wchodzący w skład gospodarstwa rolnego to obiekt budowlany o powierzchni od 20 m² określony w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późn. zm.), będący w posiadaniu rolnika podlega ubezpieczeniom obowiązkowym.
piwnica
strych / poddasze użytkowe
piętro
wymiana stropów
wymiana dachu
(łącznie z pokryciem dachowym)
wymiana pokrycia dachowego
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
wymiana instalacji c.o. i wodno-
kanalizacyjnej (łącznie z rurami)
wymiana instalacji elektrycznej
wymiana tynków wewnętrznych i
zewnętrznych
wymiana podłóg i posadzek
przebudowa ścian konstrukcyjnych
wykonanie ocieplenia i izolacji

Wartość ustalona na podstawie kosztorysu budowy lub remontu

Czy przedmiot ubezpieczenia jest obiektem cesji?

Koszyk
Składka członkowska - Działalność Towarzystwa oparta jest na wzajemności. Członkostwo w Towarzystwie uzyskuje się z chwilą złożenia deklaracji członkowskiej, wpłacenia wpisowego, wykupienia udziałów, zawarcia z Towarzystwem umowy ubezpieczenia i opłacenia składki członkowskiej.
Suma:
PROSTEUBEZPIECZENIA I